SIGMA Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen
 

Doel van het SIGMA-programma

Het versterken en versnellen van industriële symbiose in de provincie Gelderland met als maatschappelijk doel:

  • het stimuleren van duurzame innovaties;
  • het versterken van het Gelderse vestigingsklimaat (bijdragen aan het behoud/aantrekken van bedrijvigheid in Limburg);
  • het versterken van de Gelderse onderwijs- en arbeidsmarkt (primair kennisuitwisseling en secundair zorgen voor onderzoeksopdrachten voor Gelderse kennisinstellingen/campussen en bieden van stageplekken);
  • het bijdragen aan de invulling van de nationale en regionale beleidsdoelen op gebied van energiebesparing en circulaire economie;
  • het verminderen van de milieudruk (afval als grondstof en energie-efficiëntie).

Met voordelen voor individuele bedrijven zoals:

  • verbeteren bedrijfsresultaten c.q. verbeteren concurrentiepositie;
  • verbeteren bedrijfsimago (invulling geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid).

De systematiek om het bovenstaande te realiseren wordt op maat toegepast binnen de provincie Gelderland.

SIGMA faciliteert het proces door workshops, de inzet van practitioners en innovators en de inbreng van een database waarin de aangedragen symbiose mogelijkheden worden verzameld. Naast dat deze practitioners en innovators de workshops begeleiden, ondersteunen zij in eerste instantie ook de prille, veelal cross-sectorale, symbioses. Hiernaast leggen zij met behulp van de database over de workshops heen verbindingen, waarmee de waarden van gemeenschappelijk eigenaarschap van het nieuwe idee, de nieuw vormgegeven keten, ook gelden voor deze nieuwe symbioses. Op deze manier worden meer kansen in ketensamenwerking herkent (ideeën generator) en de slaagkans vergroot.

Als onafhankelijke partij en publiek gefinancierd, brengt dit symbiose programmabedrijven bij elkaar uit de meest diverse sectoren en zet hen aan tot het delen van informatie omtrent aanbod van en vraag naar reststromen respectievelijk grondstoffen en energie.

Het programma is opgezet om kansen te bieden voor het bedrijfsleven, het creëren van nieuwe innovaties en werkgelegenheid. Ook helpt het bedrijven opnieuw en op een andere manier te kijken naar de te gebruiken energie, grondstoffen en afval- en reststromen. Kortom het draagt bij aan meer innovatie, economische groei en vermindert de milieudruk.